wtorek, 31 styczeń 2023 15:38

LIMITY na 2023r.

Napisany przez 
LIMITY na 2023r.

Sprawdź limity na 2023 r.

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

W 2023 r. status małego podatnika mają podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT 3, przewidziano podwyższenie tego limitu do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dochodowych. Prace nad tym projektem są jednak dopiero w fazie początkowej.

 

UWAGA!

Wskazany limit jest istotny dla podatników korzystających z przywilejów podatkowych przysługujących podatnikom posiadającym status małego podatnika VAT, tj. podatnikom korzystającym z kasowej metody rozliczania VAT lub rozliczeń kwartalnych. Warto we współpracy ze swoim biurem rachunkowym sprawdzić, czy w 2023 r. nadal posiadamy taki status i możemy z niego korzystać.

 

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 25, art. 21, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

Wyższe limity jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z:

 • jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro albo
 • jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł).

W 2023 r. wysokość limitu jednorazowej amortyzacji dla kwoty 50 000 euro wynosi 241 000 zł.

 

UWAGA!

Wybór sposobu amortyzacji wpływa na rachunek podatkowy podatnika. Wyższy odpis amortyzacyjny zmniejsza dochód do opodatkowania i należny podatek. Dlatego warto tego wyboru dokonać w porozumieniu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, dokonując stosownej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji podatnika.

 

Źródło:

 • kurs euro NBP na 3 października 2022 r. (tabela nr 191/A/NBP/2022) – opubl. 3 października 2022 r. na www.nbp.gov.pl

Wyższy limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

W 2023 r. status małego podatnika PIT i CIT mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2022 r. kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złote limit ten wynosi 9 654 000 zł).

UWAGA!

W 2023 r. podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika PIT/CIT mogą rozliczyć w kosztach podatkowych amortyzację nabytych środków trwałych w wyższej niż dotychczas kwocie (limit na 2023 r. wynosi 241 000 zł), obniżając tym samym kwotę należnego PIT/CIT. Dlatego podatnicy (klienci biur rachunkowych), którzy planują dokonać zakupów środków trwałych w 2023 r., powinni przede wszystkim sprawdzić, czy posiadają status małego podatnika i czy mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na zasadach preferencyjnych. Najlepiej zrobić to w uzgodnieniu z biurem rachunkowym.

 

Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 28
 • art. 4a pkt 10 i art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2745

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2023 r. przysługuje podatnikom, których przychody nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 965 440 zł.

Zmieniły się też zasady rozliczenia rocznego ryczałtu. Po zmianie (poczynając od rozliczenia za 2022 r.) PIT-28 i PIT-28S należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Natomiast ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał należy wpłacać do 20 stycznia następnego roku (w tym roku można to jeszcze zrobić później i tak jak w latach poprzednich wpłacić ryczałt do końca lutego 2023 r.).

 

UWAGA!

Wskazane limity powinny zainteresować tych podatników PIT, którzy korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego (albo z możliwości kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu). Ta uproszczona forma opodatkowania jest bowiem skierowana do podatników, których przychody nie przekroczyły wskazanego przepisami pułapu kwotowego. Należy zatem z początkiem 2023 r. sprawdzić, czy w kolejnym roku nadal można korzystać z opodatkowania w tej formie albo z możliwości opłacania ryczałtu kwartalnie (zamiast comiesięcznie).

Należy też zwrócić uwagę podatników opodatkowanych ryczałtem na fakt, że od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S. W 2023 r. zeznania te można złożyć do końca kwietnia (zamiast do końca lutego).

Dzięki tej zmianie wszystkie terminy rozliczenia rocznego PIT są takie same. Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.

W 2023 r. ryczałt za ostatni okres rozliczeniowy należy wpłacić do końca lutego, jednak już w przyszłym roku będzie trzeba to zrobić w krótszym terminie (do 20 stycznia).

 

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540

Limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów na 2023 r.

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej interfejsem elektronicznym, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy (art. 7a ust. 1 ustawy o VAT).

W 2023 r. kwota 150 euro, o której tu mowa, w przeliczeniu na złote wynosi 725 zł.

Do przeliczenia limitu na 2023 r. przyjmuje się kurs z 3 października 2022 r., ogłoszony przez EBC, który wyniósł 4,8320 zł. Wskazanego kursu walut ogłoszonego przez ECB używa się także do przeliczania limitów zwolnień podatkowych stosowanych przy imporcie towarów.

 

UWAGA!

Limity te mogą zainteresować klientów biur rachunkowych działających w branży e-commerce albo dokonujących importu towarów.

 

Podstawa prawna:

 • art. 31a ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe, minimalne stawki podatku od środków transportowych. Są one wyższe od obowiązujących do końca 2022 r.

 

UWAGA!

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Uchwała rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek minimalnych i maksymalnych. W związku z podwyżką stawek minimalnych podatnicy zobowiązani do zapłaty tego podatku mogą się spodziewać podwyżki kosztów z tego tytułu. Konkretną wysokość kosztów tego podatku należy sprawdzić w uchwałach rady gminy – w miejscu swojej siedziby.

 

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. – M.P. z 2022 r. poz. 1001

Karta podatkowa na 2023 r.

Opublikowano stawki karty podatkowej na 2023 r. W 2023 r. z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy z tej formy opodatkowania korzystali już w 2022 r. Nie mogą jej wybrać “nowi” podatnicy.

 

UWAGA!

1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość wyboru opodatkowania kartą podatkową. Na zasadzie praw nabytych z opodatkowania kartą podatkową w 2023 r. mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie w 2022 r.

 

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. – M.P. z 2022 r. poz. 1127

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2023 r.

Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który obowiązuje w 2023 r., ustalono na kwotę 208 050 zł (30 × 6935 zł). Po przekroczeniu tego limitu ubezpieczeni nie opłacają składki emerytalnej i rentowej do końca 2023 r.

 

UWAGA!

Limit maksymalnej podstawy wymiaru składek obowiązujący w 2023 r. wzrósł o 30 390 zł w stosunku do roku 2022. Oznacza to automatycznie, że w 2023 r. wzrośnie obciążenie składkami ZUS.

 

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2022 r. poz. 1014

 

Czytany 970 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 styczeń 2023 16:17

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter