wtorek, 31 październik 2023 09:18

Limity podatkowe w 2024 r.

Napisany przez 
Limity podatkowe w 2024 r.

Limity podatkowe dla małych podatników PIT, CIT i VAT od 2024 r. będą niższe. Wartości uprawniające podatników do skorzystania z preferencji podatkowych, czy też określonego sposobu rozliczania zostają przeliczone w oparciu o średni kurs euro, który w tym roku wyniósł 4,6091 zł. W przypadku sprzedaży e-commerce i importu towarów do przeliczenia stosowany jest kurs EBC.

Mały podatnik VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT małym podatnikiem jest ten u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości w złotych 2 000 000 euro.
W 2024 r. małym podatnikiem VAT będzie ten, którego sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy 9 218 000 zł. Obecnie jest to 9 654 000 zł, tym samym w następnym roku mniejsza grupa przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika.
Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi czy świadczące usługi o podobnym charakterze są małymi podatnikami jeśli kwota prowizji lub wynagrodzenia otrzymanego za wykonane usługi nie przekroczy równowartości 45 000 euro tj. 207 000 zł.

Mały podatnik PIT i CIT

Małym podatnikiem CIT i PIT w 2024 r. będzie podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro tj. 9 218 000 zł.
W 2024 r. mały podatnik skorzysta z 9 proc. stawki CIT, jeśli:
– jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
– bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – według kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.
Mali podatnicy w związku z nabyciem środka trwałego zaliczanego do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie tj. 230 000 zł w 2024 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenie w formie ryczałtu można zastosować do przychodów:
– z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie podatnik uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
– wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro.
W 2024 r. limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 9 218 200 zł.
Natomiast prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. równowartości kwoty 200 000 euro, czyli 921 820 zł.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości pełną księgowość są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) – jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.
W 2024 r. księgi będą prowadzić przedsiębiorcy jeżeli ich przychody za 2023 r. wyniosą co najmniej 9 218 200 zł.

Sprzedaż e-commerce i import towarów

W 2024 r. będą obowiązywały również niższe limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT wartości te przelicza się na złote, stosując kurs wymiany obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC). Kurs euro z dnia 2 października 20123 r. ogłoszony przez EBC wyniósł 4,6123 zł.

Podstawa prawna

art. 2 pkt 25, art. 21, art.31a ust.5, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1598
art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 7, art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1843
art. 4a pkt 10 i art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 18433
art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2540; ost. zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1414
art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t Dz.U z 2023 r. poz. 120; ost. zm. Dz.U z 2023 poz. 159

 

Źródło: Opublikowany w NewsTagged limity podatkowe 2024

Czytany 775 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 październik 2023 11:33

Certyfikat Uczciwości:

Certyfikat Uczciwości

Newsletter